Ondersteuning

Het Spaarne College staat onder andere bekend om de ondersteuning die wij leerlingen kunnen bieden. Zo bieden wij ondersteuning aan leerlingen met dyslexie of dyscalculie en aan leerlingen die behoefte hebben aan ondersteuning op maat. Ook bieden wij leerlingen de mogelijkheid aan hun schoolwerk te werken op school. Tot slot zijn er twee vertrouwenspersonen in huis.

Ondersteuningsstructuur

Het Spaarne College heeft vele professionals in huis om leerlingen te ondersteunen tijdens hun schoolcarrière. Bij inschrijving wordt er met de leerling en ouders/verzorgers afgestemd of er behoefte is aan ondersteuning. Zo wordt de ondersteuning afgestemd op de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van de leerling.

Ondersteuning
Ondersteuning
Ondersteuning
Ondersteuning

Dyslexiebeleid

Op het Spaarne College volgen we een duidelijk beleid op het gebied van dyslexie en andere leerstoornissen. Wij streven ernaar om dyslectische leerlingen zo goed mogelijk te begeleiden en te ondersteunen tijdens hun hele schoolloopbaan – tot en met hun eindexamen.

Rechten dyslectische leerlingen

Bij het centraal eindexamen worden aan dyslectische leerlingen dezelfde eisen gesteld als aan andere leerlingen. Wel hebben dyslectische leerlingen recht op extra tijd en er mogen soms bepaalde hulpmiddelen gebruikt worden.

Dyslexiecoach

Het Spaarne College heeft dyslexiecoaches. Iedere leerling met een dyslexieverklaring krijgt een dyslexiecoach toegewezen. De dyslexiecoach:

 • is het aanspreekpunt voor de leerling,
 • geeft de leerling een dyslexiekaart met daarop de toegekende faciliteiten,
 • ondersteunt docenten/mentoren bij de begeleiding van de leerling.

In de begeleiding door de dyslexiecoach staat het bevorderen van de zelfredzaamheid van de leerling centraal.

Faciliteiten dyslectische leerlingen

De dyslectische leerling krijgt standaardfaciliteiten toegewezen:

 • er worden afspraken gemaakt omtrent de normering van spelfouten,
 • de leerling krijgt 25 % tijdverlenging bij toetsen,
 • de leerling kan gebruikmaken van onder andere een voorleesprogramma via de iPad.

Contactpersoon

Mevrouw A. de Rover (a.derover@spaarnecollege.nl).

Beleid Ernstige Reken-Wiskundeproblemen en Dyscalculie (ERWD)

Op het Spaarne College wordt gewerkt met een protocol ERWD, waarin beschreven staat hoe leerlingen met ernstige reken- en wiskundeproblemen en dyscalculie ondersteund worden tijdens de lessen.

Leerling krijgt coach toegewezen

Leerlingen met een ERWD- of dyscalculieverklaring krijgen een coach toegewezen. In de begeleiding door deze coach staat het bevorderen van de zelfredzaamheid centraal. De coach:

 • is het aanspreekpunt voor de leerling
 • verstrekt de leerling een dyslexiekaart met daarop de toegekende faciliteiten
 • ondersteunt docenten/mentoren bij de begeleiding van de leerling

Rechten leerling met ERWD- of dyscalculieverklaring

De leerling met een ERWD- of dyscalculieverklaring heeft recht op:

 • 25% tijdverlenging bij toetsen waarbij rekenen een rol speelt,
 • gebruik van hulpmiddelen zoals een rekenmachine of rekenkaart.

Contactpersoon

Mevrouw A. de Rover (a.derover@spaarnecollege.nl).

Ondersteuning
Ondersteuning
Ondersteuning op maat - Spaarne College

Ondersteuning op maat

Op het Spaarne College kun je extra ondersteuning krijgen. De invulling van de ondersteuning is afhankelijk van de hulpvraag van de leerling en wordt afgestemd op de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van de leerling. Elke leerling krijgt dus hulp op maat.

Leerlingbegeleider, trajectbegeleider of orthopedagoog

Je kan begeleiding krijgen van een leerlingbegeleider, trajectbegeleider of orthopedagoog. Zij kunnen je bijvoorbeeld helpen bij het plannen van je schoolwerk, leren hoe je voor jezelf op kunt komen of hoe je op een goede manier om kan gaan met medeleerlingen en docenten. De ondersteuning vindt plaats in de school, zodat leerlingen zoveel mogelijk hun reguliere lesprogramma volgen.

Trajectbegeleiding

Het doel van trajectbegeleiding op het Spaarne College is ondersteuning bieden aan leerlingen met specifieke ondersteuningsbehoeften om afstroom of uitval te voorkomen.

De drie onderdelen van de trajectvoorziening zijn:

 • begeleiden van leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften.
 • tips en adviezen voor docenten.
 • partnerschap met ouders (en externe hulpverlening).

De trajectbegeleider (de persoon die de hulp verleent) is werkzaam binnen de school. Dit biedt de mogelijkheid om snel te kunnen schakelen tussen alle betrokken partijen.

Trainingen

Het ondersteuningsteam geeft ook trainingen, zoals sociale vaardigheidstraining of een training gericht op het leren omgaan met faalangst. Bij een training kijken we altijd naar wat je al goed kan en naar wat je nog nodig hebt om een stapje verder te komen.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ondersteuningsteam@spaarnecollege.nl.

Ondersteuning bij maken schoolwerk

In de mediatheek kun je als leerling aan het einde van de lesdag of tijdens tussenuren aan schoolwerk komen werken. Een leerling kan zijn huiswerk maken, leren voor een proefwerk/ examen, een werkstuk maken enzovoorts. Alleen of samen met klasgenoten. Er is een medewerker aanwezig voor eventuele vragen.

Openingstijden mediatheek

ma t/m do     08:00 – 16:30 uur
vrijdag            08:00 – 14:45 uur

Ondersteuning bij huiswerk - Spaarne College
mevrouw Huisman - vertrouwenspersoon Spaarne College

Vertrouwenspersoon

Het Spaarne College beschikt over twee vertrouwenspersonen. Dit zijn mevrouw Huisman en meneer Broere.

Waarmee kun je terecht bij een vertrouwenspersoon?

Leerlingen en ouders kunnen terecht bij de vertrouwenspersonen wanneer zij ontevreden zijn over bepaalde zaken of gedragingen op school. Een vertrouwenspersoon gaat vertrouwelijk om met alle zaken die hij/zij in die hoedanigheid verneemt. Hij/zij biedt een luisterend oor en geeft informatie over mogelijke vervolgstappen. De vertrouwenspersoon lost een klacht niet op, maar ondersteunt bij het vinden van een goede oplossing.

Contact vertrouwenspersonen

Mevrouw Huisman (m.huisman@spaarnecollege.nl)
Meneer Broere (c.broere@spaarnecollege.nl)

meneer Broere - vertrouwenspersoon Spaarne College