Ondersteuning

Ondersteuningsstructuur

Het Spaarne College heeft vele professionals in huis om leerlingen te ondersteunen tijdens hun schoolcarrière. Bij inschrijving wordt er met de leerling en ouders/verzorgers afgestemd of er behoefte is aan ondersteuning. Zo wordt de ondersteuning afgestemd op de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van de leerling. Wij bieden ondersteuning aan leerlingen met dyslexie en dyscalculie, en aan leerlingen die extra ondersteuning kunnen gebruiken van een coach. Leerlingen die rondlopen met een schoolgerelateerd probleem kunnen terecht bij onze vertrouwenspersoon.

Dyslexiebeleid

Op het Spaarne College volgen we een duidelijk beleid op het gebied van dyslexie en andere leerstoornissen. Wij streven ernaar om dyslectische leerlingen zo goed mogelijk te begeleiden en te ondersteunen tijdens hun hele schoolloopbaan – tot en met hun eindexamen.

Rechten dyslectische leerlingen

Bij het centraal eindexamen worden aan dyslectische leerlingen dezelfde eisen gesteld als aan andere leerlingen. Wel hebben dyslectische leerlingen recht op extra tijd en er mogen soms bepaalde hulpmiddelen gebruikt worden.

Dyslexiecoach

Het Spaarne College heeft dyslexiecoaches. Iedere leerling met een dyslexieverklaring krijgt een dyslexiecoach toegewezen. De dyslexiecoach:

 • is het aanspreekpunt voor de leerling,
 • geeft de leerling een dyslexiekaart met daarop de toegekende faciliteiten,
 • ondersteunt docenten/mentoren bij de begeleiding van de leerling.

In de begeleiding door de dyslexiecoach staat het bevorderen van de zelfredzaamheid van de leerling centraal.

Faciliteiten dyslectische leerlingen

De dyslectische leerling krijgt standaardfaciliteiten toegewezen:

 • er worden afspraken gemaakt omtrent de normering van spelfouten,
 • de leerling krijgt 25 % tijdverlenging bij toetsen,
 • de leerling kan gebruikmaken van onder andere een voorleesprogramma via de iPad.

Beleid Ernstige Reken-Wiskundeproblemen en Dyscalculie (ERWD)

Op het Spaarne College wordt gewerkt met een protocol ERWD, waarin beschreven staat hoe leerlingen met ernstige reken- en wiskundeproblemen en dyscalculie ondersteund worden tijdens de lessen.

Leerling krijgt coach toegewezen

Leerlingen met een ERWD- of dyscalculieverklaring krijgen een coach toegewezen. In de begeleiding door deze coach staat het bevorderen van de zelfredzaamheid centraal. De coach:

 • is het aanspreekpunt voor de leerling
 • verstrekt de leerling een dyslexiekaart met daarop de toegekende faciliteiten
 • ondersteunt docenten/mentoren bij de begeleiding van de leerling

Rechten leerling met ERWD- of dyscalculieverklaring

De leerling met een ERWD- of dyscalculieverklaring heeft recht op:

 • 25% tijdverlenging bij toetsen waarbij rekenen een rol speelt,
 • gebruik van hulpmiddelen zoals een rekenmachine of rekenkaart.

Trajectbegeleiding

Het doel van trajectbegeleiding op het Spaarne College is ondersteuning bieden aan leerlingen met specifieke ondersteuningsbehoeften om afstroom of uitval te voorkomen.

Hulp op maat

De ondersteuning vindt plaats in de school, zodat leerlingen zoveel mogelijk hun reguliere lesprogramma kunnen volgen. De invulling van de begeleiding is afhankelijk van de hulpvraag van de leerling en wordt afgestemd op de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van de leerling. Elke leerling krijg dus hulp op maat.

De drie onderdelen van de trajectvoorziening zijn:

 • begeleiden van leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften
 • tips en adviezen voor docenten
 • partnerschap met ouders (en externe hulpverlening)

De trajectbegeleider (de persoon die de hulp verleend) is werkzaam binnen de school. Dit biedt de mogelijkheid om snel te kunnen schakelen tussen alle betrokken partijen.

Vertrouwenspersoon

Bij de vertrouwenspersoon kunnen leerlingen anoniem hun hart luchten wanneer zij met schoolgerelateerde problemen rondlopen. Bij de vertrouwenspersoon kun je bijvoorbeeld ongewenst gedrag melden. De vertrouwenspersoon probeert dan met de leerling een oplossing te vinden.