De school

Op deze pagina staat omschreven waar het Spaarne College voor staat, wie er voor de school werkzaam zijn en we hebben de belangrijkste weetjes over de school genoteerd. Daarnaast staat er meer uitleg over de medezeggenschapsraad en leerlingenraad.

HBR - Spaarne College

Missie & visie

Het Spaarne College staat voor kwalitatief goed onderwijs waar vmbo-leerlingen en medewerkers zich ontwikkelen in een omgeving waar samen gewerkt wordt aan een onderwijsaanbod op maat.

Breed keuzeaanbod

Leerlingen krijgen op het Spaarne College de mogelijkheid om kennis te maken met een breed keuzeaanbod in theorie- en praktijkvakken en kunnen zo hun talenten ontdekken en ontwikkelen.

Aandacht voor iedere leerling

Leerlingen worden gezien op het Spaarne College en er is ruimte voor maatwerk in het onderwijsaanbod. De school heeft een sterke ondersteuningsstructuur waardoor de leerlingen de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben bij hun onderwijsproces.

Optimale voorbereiding op de toekomst

Het Spaarne College staat voor gelijke kansen en wij willen iedere leerling een optimale voorbereiding bieden op het vervolgonderwijs en de maatschappij.

Onze waarden:

veiligheid – vertrouwen – transparant – betrokken

Weetjes over de school

Wij geven les aan ruim 850 leerlingen

Voor het Spaarne College werken ruim 160 medewerkers

Het schoolgebouw telt in totaal 12.000 m2

Op het Spaarne College wordt gewerkt met de nieuwste technologische snufjes: VR-brillen, robots, HoloLensen en iPads

Spaarne College school

1e uur
2e uur

Pauze onderbouw
3uur onderbouw
3uur bovenbouw
Pauze bovenbouw

4uur
5uur

Pauze onderbouw
6uur onderbouw
6uur bovenbouw
Pauze bovenbouw

7uur
8uur
9uur

08:30 – 09:15
09:15 – 10:00

10:00 – 10:20
10:20 – 11:05
10:00 – 10:45
10:45 – 11:05

11:05 – 11:50
11:50 – 12:35

12.35 – 13.00
13:00 – 13:45
12:35 – 13:20
13:20 – 13:45

13:45 – 14:30
14:30 – 15:15
15:15 – 16:00

Personeel

Het Spaarne College telt in totaal ongeveer 160 toegewijde medewerkers.

Managementteam

Het managementteam (MT) bestaat uit vier schoolleiders en de directeur. De directie houdt zich vooral bezig met de grote lijnen. Onder de grote lijnen vallen zaken als het (verbeteren van het) onderwijs in algemene zin, het personeel, contacten met de medezeggenschapsraad en het bestuur.

Schoolleiders

De vier schoolleiders zorgen voor de dagelijkse aansturing van medewerkers en zijn verantwoordelijk voor de gang van zaken in de leerjaren.

Ondersteunend personeel

De teams van de administratie, de communicatieafdeling, de conciërges en het zorgteam ondersteunen het onderwijsproces.

Spaarne College
Spaarne College
Spaarne College
Spaarne College
Spaarne College

Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad van een school is een wettelijk vastgesteld orgaan dat met de directie samenwerkt, ongeveer zoals een Ondernemingsraad bij een bedrijf. De Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS, vernieuwd per 1 januari 2007) regelt de samenwerking op de scholen en benoemt de bevoegdheden. Alle regels hiervoor zijn voor elke school vastgelegd in een reglement.

Heb je een vraag aan een grotere groep personeelsleden, of een vraag die ouders of kinderen aangaat, meld dit dan bij de MR. Vragen worden meegenomen in de vergaderingen van de MR en in het overleg wordt afgestemd met de directie.

Algemeen e-mailadres: mr@spaarnecollege.nl

De MR leden zijn:

Dhr. T. Speelman (voorzitter)
Mevr. C. Daniel (secretaris)
Mevr. C. Veenhof
Dhr. J. de Schepper
Mevr. S. Hin
Mevr. L. Kroon

Decanaat

Op het Spaarne College vormen mevrouw I. Eijlers en de heer J. Tromp het decanaat. Een decaan begeleidt leerlingen en hun ouders met het maken van loopbaankeuzes. Voorbeelden van loopbaankeuzes op het Spaarne College kunnen zijn: de profielkeuze, de beroepskeuze en herprofilering.

Wanneer ouders en/of leerlingen vragen hebben rondom het vak LOB of een loopbaangesprek willen met de decaan kan er contact worden opgenomen via het e-mailadres: decanaat@spaarnecollege.nl.

Leerlingenraad

Ieder jaar worden leerlingen uitgenodigd om mee te denken over de school, het onderwijs en de festiviteiten die gedurende het jaar worden georganiseerd. De leerlingen helpen ook mee bij promotionele activiteiten, zoals bij de opnames van foto’s en video’s en op open dagen. De leerlingen uit de leerlingenraad noemen zichzelf Spaarne Influencers. Aan de start van ieder schooljaar worden alle leerlingen benaderd om zich aan te kunnen melden voor het nieuwe schooljaar.

Dunamare Onderwijsgroep

Het Spaarne College behoort tot de Dunamare Onderwijsgroep. Met vele andere scholen binnen het voortgezet onderwijs maken wij deel uit van dit schoolbestuur in de regio Haarlem, Haarlemmermeer en IJmond. Door de krachten te bundelen en kennis en ervaring te delen is Dunamare Onderwijsgroep in staat om toegevoegde waarde te bieden aan de scholen, waardoor de leerprestaties en vorming van de leerlingen worden verbeterd.